Kadra Ośrodka Uzależnień

Jesteśmy legalnie działającym wpisanym do rejestu placówek medycznych Ośrodkiem Leczenia Uzależnień,w odróżnieniu od innych prywatnych ośrodków prowadzących zwykłą działalność gospodarczą.

Kadra Ośrodka
"Terapia Nałęczów":

Małgorzata Kornacka

Dyrektor Ośrodka, Psycholog

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( nr certyfikatu 654), Trener rozwoju osobistego, Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Lublinie.

Od 2001 roku zajmuję się terapią osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków i internetu. Prowadzę terapię grupową oraz sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, ich rodzin, osób z syndromem DDA, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Od wielu lat prowadzę treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego, pracy nad poczuciem wartości, sprawczości.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca nad zmianą nawyków w celu poprawy jakości życia. Jestem przekonana, że nowe przyzwyczajenia mogą skutecznie zwalczyć stare. Wystarczy tylko trochę wiary w siebie a przede wszystkim samodyscypliny. Dlatego też w pracy zawodowej łączę elementy terapii z coachingiem. Tego typu praca jest zasadniczym elementem prowadzonej przeze mnie terapii. Jestem autorką publikacji na temat terapii rodzin osób uzależnionych miesięcznika Świat Problemów przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2001 roku pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Od kilkunastu lat jestem biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia Sądu Okręgowego w Lublinie.


Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ukończyłam z wyróżnieniem. Posiadam dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej przy PARPA w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień uzyskując tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień.

Wojciech Tyburczyk

Psycholog, Terapeuta uzależnień.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( nr certyfikatu 2148), 

 

Absolwent studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył akredytowane przez PARPA Studium Terapii Uzależnień przy Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Uczestniczył w szkoleniach i warsztatach poświęconych m.in. tematyce pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, pomocy rodzinom zagrożonym kryzysem, wykorzystaniu metod projekcyjnych w praktyce psychologicznej.

Obecnie pracuje jako psycholog – terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie, a także współpracuje w ramach poradni antynikotynowej z Centrum Medycznym Przyjaźni w Lublinie. Współpracował z prywatnymi ośrodkami terapii uzależnień, poradniami terapeutycznymi, poradniami rodzinnymi udzielając konsultacji psychologicznych. W latach 2009-2015 był zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego - asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizując szereg zajęć dydaktycznych i warsztatów o tematyce psychologicznej (w szczególności psychologii rodziny). Autor publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych psychologii medycznej, psychologii małżeństwa i rodziny oraz problematyki nieśmiałości.

Wybrane publikacje naukowe (autorstwo i współautorstwo):

  • Komunikowanie się z pacjentem. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację oraz bariery komunikacyjne [w:] A. Prystupa, G. Nowicki (red.) Interdyscyplinarne problemy w praktyce medycznej. Lublin: Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne „Zdrowie i uroda”, 2015
  • Pomoc psychologiczna skierowana do chorego kardiologicznego i jego rodziny. Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia, Tom XV, zeszyt 2, 2013
  • Życie rodzinne, czy życie w pojedynkę osób w okresie wczesnej dorosłości? Doniesienie z badań własnych. [w:] A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.) Rodzina wobec wyzwań współczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, str. 25-36
  • Rodzinne determinanty nieśmiałości kobiet. Przegląd Badań Edukacyjnych, Nr 2 (9), 2009, str. 15-27

Anna Siedlecka

Pedagog, psycholog

Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji

Od 2008 roku pracuję w tak zwanych „zawodach pomocowych” w kontakcie indywidualnym i grupowym. Kształciłam się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (ukończyłam studia magisterskie na kierunkach takich jak Pedagogika i Psychologia oraz liczne studia podyplomowe, między innymi: Psychologia Komunikacji Społecznej, Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna, Psychologia Transportu, Doradztwo Zawodowe). Posiadam również uprawnienia do prowadzenia szkoleń jako trener/edukator. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam pracując od kilkunastu lat w lubelskich szpitalach (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pierwszy Wojskowy Szpital Kliniczny), w Poradni Zdrowia Psychicznego, w prywatnych centrach medycznych oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień Terapia Nałęczów.  

Aby lepiej wychodzić na przeciw potrzebom moich klientów, stale się rozwijam i doskonalę Aneta warsztat pracy. Aktualnie poszerzam umiejętności terapeutyczne na szkoleniu w dziedzinie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Wykonywana przez mnie praca podlega regularnej superwizji. 

Moje zainteresowania zawodowe dotyczą głównie obszaru neuropsychologii oraz uzależnień.

W związku faktem, że w toku uzależnienia od substancji chemicznych degradacji ulega również układ nerwowy, proponuję naszym klientom poddanie się badaniu neuropsychologicznemu. Określając poziom możliwości zapamiętywania, przyswajania wiedzy, myślenia przyczynowo – skutkowego znacznie łatwiej jest mi dobrać metody pracy terapeutycznej, a tym samym skuteczniej pomagać w trzeźwieniu.   

W kręgu moich zawodowych zainteresowań znajduje się również temat tzw. „osobowości nałogowej” czyli czynników osobowościowych leżących u podłoża uzależnienia. Liczę, że poszerzanie wiedzy z tego obszaru pozwoli bardziej trafne przewidywać, kto z nas w przyszłości się uzależni, a tym samym efektywnie temu przeciwdziałać.

Kamila Maria Duduś

Pedagog

Specjalista psychoterapii uzależnień; Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie o specjalności pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka. Kontynuowała naukę na półtorarocznych studiach podyplomowych KUL w Stalowej Woli z profilaktyki społecznej i terapii uzależnień. Kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień zdobyła w ramach PARPA kończąc szkolenie akredytowane w zakresie specjalisty uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Stowarzyszeniu MONAR w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Łęcznej, w Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku oraz Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu w SPZOZ w Sanoku prowadząc terapię grupową i indywidualną. Obecnie przyjmuje pacjentów w Centrum Integracji Społecznej w Świdniku. Jest członkiem zarządu Fundacji „Wreszcie żyć”, gdzie realizuje warsztaty rozwoju osobistego oparte na programie AA pt.: „12 kroków ku pełni życia”.

Prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Od 2014 w środowisku akademickim współpracuje z uczelnią KUL w Lublinie, realizując szereg zajęć dydaktycznych. Prowadziła szkolenia np. z zakresu warsztatów antynikotynowych. Wygłasza referaty podczas konferencji naukowych m.in. ”Life skills approach propozycją skuteczniej profilaktyki uzależnień”, „Jakość działań profilaktycznych w Polsce ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku uzależnień”. Ma też na koncie kilka publikacji naukowych m.in.: „Kształtowanie umiejętności życiowych skuteczną profilaktyką uzależnień” (praca podyplomowa), „Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście zagrożenia rozwoju integralnego współczesnego człowieka i jego rodziny - analiza wybranych procesów globalizacyjnych”, „Jakość działań profilaktycznych w Polsce ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku uzależnień”. Swoje wykształcenie uzupełniła licznymi kursami, szkoleniami i konferencjami o różnorodnej tematyce. Wybrane z nich to: „Studium życia rodzinnego” (dwuletnie studium)„Psychoterapia traum dziecięcych, depresji i zaburzeń lękowych u DDA”(warsztaty),”Komunikacja”(kurs), „Rodzina jako wspólnota”(konferencja), „Psychologiczne aspekty opieki nad pacjentem z uwzględnieniem osób starszych”(kurs), „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”(konferencja), „Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji” (konferencja).

Na pracę terapeutyczną patrzy holistycznie, tak jak całościowo traktuje się człowieka w każdym wymiarze jego człowieczeństwa, stąd też szeroki zakres jej wykształcenia zawodowego. Obecnie jest studentką studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych. Praca doktorska dotyczy problemu uzależnień w kontekście kształtowania umiejętności życiowych i profilaktyki.

Aneta Mikrut

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, coach 

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest w trakcie szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień w Krajowym Biurze Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła szkolenia w zakresie coachingu, terapii uzależnień behawioralnych oraz interwencji kryzysowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie prowadząc indywidualną psychoterapię uzależnień, a także w ośrodkach stacjonarnych tj. MONAR w Gdańsku i MROWISKO w Sopocie. Uczestniczyła w realizacji projektu badawczego akredytowanego przez Ministra Zdrowia w zakresie uzależnienia od hazardu oraz gier komputerowych. Prowadziła liczne warsztaty z zakresu psychoprofilaktyki w placówkach oświaty w Lublinie oraz występowała na ogólnopolskich konferencjach naukowych. 

Aktualnie pracuje w Szpitalu Neuropsychiatrycznym na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) w Lublinie, gdzie prowadzi warsztaty psychoedukacyjno-motywacyjne oraz wsparcie indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu. 

W swojej pracy kieruje się dobrem i indywidualnością Pacjenta, dlatego korzysta z różnych podejść psychoterapeutycznych (poznawcze, behawioralne, humanistyczne, dialog motywujący, coaching) by jak najlepiej dobrać je do potrzeb, możliwości i oczekiwań. Dzięki jej holistycznemu podejściu możliwa jest efektywna praca nad zmianą myślenia i nawyków w celu poprawy jakości życia.

Interesuje się terapią uważności, medytacją i praktyką jogi. W wolnym czasie podróżuje, uprawia sport, gotuje. Pasjonatka morza i natury. Radość sprawia jej niesienie pomocy innym ludziom i zwierzętom.

Martyna Krajowska

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Absolwentka studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.  Między innymi: terapii uzależnień behawioralnych (hazard, seks, zakupoholizm, internet, gry komputerowe), dialogu motywującego w praktyce uzależnień, praktyce pomagania osobom współuzależnionym. Doświadczenie zdobyła także w trakcie staży w: Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku, w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym "MROWISKO" w Sopocie. 

Aktualnie pracuje jako specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji na Oddziale Detoksykacyjnym dla Narkomanów  - w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Na oddziale realizuje program redukcji szkód, prowadzi warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne. 

W swoim podejściu do klienta korzysta z różnych nurtów terapeutycznych dobierając je odpowiednio do potrzeb. Są nimi nurt  humanistyczny, poznawczo-behawioralny oraz dialog motywujący. Swoją pracę poddaje superwizji, regularnie bierze udział w szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać umiejętności. Prywatnie pasjonatka muzyki, bieszczadzkich wypraw, psów i gotowania.

Współpracujemy z:

Marta Kwiatkowska

Psycholog

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1438.

Absolwentka psychologii wydziału Nauk o Wychowaniu oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła  Szkołę  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze i specjalizację z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Odbyła szkolenie w Warszawskim Instytucie Psychologii Zdrowia z zakresu terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Od 2011 r. pracownik Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie. Były pracownik Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz całodobowego ośrodka leczenia uzależnień Terapia Europejska w Nasutowie.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi. Realizuje programy psychoterapii dla osób współuzależnionych. Posiada  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów interpersonalnych, zajęć relaksacyjnych oraz programów profilaktycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Interesuje się uzależnieniami i neuropsychologią. Bada związki między stanem mózgu i układu nerwowego, a codziennymi zachowaniami człowieka.
Zawód jest jej największą choć nie jedyną pasją. Jeździ rowerem, podróżuje,  uwielbia przyrodę, kuchnię roślinną i tenis ziemny.

Zadzwoń do nas:

Nasz adres:

Prywatny Ośrodek Odwykowy "TERAPIA NAŁĘCZÓW"
Uniszowice 1A, 21-030 Motycz

Ośrodek Leczenia Uzależnień

"Terapia Nałęczów"
Uniszowice 1A, 21-030 Motycz

tel. 536 199 199
tel. 536 288 288

Numer konta: 85 1240 5497 1111 0010 8602 6991

Numer konta: 98 1140 2004 0000 3902 4823 2798
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»
Copyright © Terapia Nałęczów 2019.
Projekt i wykonanie - Freeline.