Ogólnopolska Infolinia

Zadzwoń

Program 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Czym jest i o co w nim chodzi?

Program 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików

12 kroków AA to program skierowany do osób uzależnionych od alkoholu, który ma na celu pomóc im wyjść z nałogu. Jest to zbiór zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików, stopniowo realizowanych przy pomocy opiekuna. Czym jest program 12 kroków i 12 tradycji Anonimowych Alkoholików? Jak wyglądają poszczególne kroki? Jaką rolę w leczeniu odgrywają mityngi Anonimowych Alkoholików?

Czym jest 12 kroków Anonimowych Alkoholików?

Wspólnota Anonimowych Alkoholików to zrzeszenie, którego celem jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. Przygotowali oni program 12 kroków, który jest fundamentem wyjścia z nałogu. Przejście tych kroków ma na celu zmianę dotychczasowych nawyków oraz myślenia i życia. 12 kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików:

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
 3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.
 4. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Czym jest 12 tradycji Anonimowych Alkoholików?

Tak jak każda wspólnota tak i Anonimowi Alkoholicy mają swój zbiór zasad oraz tradycji, którymi kierują się na co dzień. Pomaga im on w zachowaniu jedności oraz organizuje życie wspólnoty. Jaki jest zbiór 12 tradycji?

 1. Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.
 2. Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom, ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.
 9. AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.
 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.

Wiesz już, jak wygląda program 12 kroków i 12 tradycji Anonimowych Alkoholików. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wspólnocie anonimowych alkoholików oraz o grupach abstynenckich przeczytaj nasz artykuł: Wsparcie wspólnot Anonimowych Alkoholików i grup abstynenckich. Czy pomogą wyjść z uzależnienia? A jeśli potrzebujesz pomocy z uzależnieniem, sprawdź nasz ofertę leczenia i skontaktuj się z naszym ośrodkiem.